Досие №171 на процедура "„Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г."
договор за обществена поръчка и приложения
Публично състезание: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. договор досие
Пенка Грозева / 30.10.2020 15:24
обявление за възложена поръчка
Публично състезание: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. досие
Пенка Грозева / 30.10.2020 15:24

Обявление за възложена поръчка

Протоколи и утвърден протокол
Публично състезание: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. досие
Стефка Римпопова / 18.09.2020 12:15
Решение за определяне на изпълнител
Публично състезание: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. досие
Стефка Римпопова / 18.09.2020 12:15

Решение за определяне на изпълнител

Съобщение за отваряне на ценови предложения
Публично състезание: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. досие
Деница Делчева / 08.09.2020 13:14

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП
Публично състезание: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. досие
Пенка Грозева / 10.08.2020 16:09

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП

Документация за обществена поръчка
Публично състезание: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. досие
Пенка Грозева / 10.06.2020 14:19

Документация за обществена поръчка:

Чрез настоящата публикация се предоставя пълен достъп до:

1. Документация за обществена поръчка с предмет: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка
Публично състезание: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. досие
Пенка Грозева / 10.06.2020 14:18

Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка с предмет:

„Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Процедурата е открита с Решение № ОК-10-33/10.06.2020 г. на Kмета на Община Димитровград
Подаване на оферти - до 01.07.2020 г. 17:00 часа
Място и дата на отваряне на офертите: Административна сграда на Община Димитровград - град Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15, Заседателна зала - 2-ри етаж., на 02.07.2020 г. от 10:30 часа.

Чрез настоящата публикация се предоставя пълен достъп до:
1. Решението за откриване на процедура;
2. Обявлението за обществена поръчка;

Намерени са 8 записа