Община Димитровград - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Обвление за приключване на договор за обществена поръчка
Открита процедура: "Поддръжка и ремонти на общинската пътна мрежа на територията на община Димитровград." договор досие
Пенка Грозева / 08.05.2019 16:05

Обвление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Открита процедура: „Изграждане на техническа инфраструктура на територията на бивша консервена фабрика, Етап І – Второстепенна улица от о.т. 1220 до бул. „Г. С. Раковски”, Етап ІІ – Второстепенна улица от о.т. 1224 до о.т. 1212 по КК на град Димитровград”, Община Димитровград.” договор досие
Пенка Грозева / 05.10.2018 17:06

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Информация за приключен договор за обществена поръчка-ОП 1
Открита процедура: Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор при следните самостоятелно обособени позиции. договор досие
Пенка Грозева / 15.06.2017 17:08

Информация за приключен договор за обществена поръчка-ОП 1

Информация за приключен договор за обществена поръчка-ОП 2
Открита процедура: Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор при следните самостоятелно обособени позиции. договор досие
Пенка Грозева / 15.06.2017 17:08

Информация за приключен договор за обществена поръчка-ОП2

Информация за приключване на договор ОП 5
Открита процедура: „Доставка на строителни материали и готови бетонови изделия за нуждите на Община Димитровград.” с 6 обособени позиции договор досие
Пенка Грозева / 28.03.2017 16:24

Информация за приключване на договор ОП 5

Информация за приключване на договор ОП 6
Открита процедура: „Доставка на строителни материали и готови бетонови изделия за нуждите на Община Димитровград.” с 6 обособени позиции договор досие
Пенка Грозева / 15.03.2017 13:46

Информация за приключване на договор ОП 6

Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка (Обособена позиция № 1)
Открита процедура: Обособена позиция № 1 Сметосъбиране и сметоизвозване, Обособена позиция № 2 Поддържане на паркове договор досие
Галя Делчева / 05.01.2017 08:21

Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка с "НЕО-ТИТАН" ООД N Дог-ОСВ-406/31.07.2014 г. с предмет "Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотатата на териториите за обществено ползване, ликвидиране на микросметища и почистване корита на дерета и реки на територията на община Димитровград и зимно поддържане и снегопочистване на територията на гр.Димитровград", Обособена позиция N 1, за периода 01.12.2016 г. - 31.12.2016 г.

Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка
Открита процедура: Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор при следните самостоятелно обособени позиции. договор досие
Галя Делчева / 05.01.2017 08:18

Информация за извършено плащане по договор с "МОБИЛТЕЛ" ЕАД N Дог-ФС-136/25.02.2015г. с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа" за периода 01.12.2016г. - 31.12.2016г.

Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка
Открита процедура: Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор при следните самостоятелно обособени позиции. договор досие
Галя Делчева / 05.01.2017 08:18

Информация за извършено плащане по договор с "МОБИЛТЕЛ" ЕАД N Дог-ФС-135/25.02.2015г. с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие" за периода 01.12.2016г. - 31.12.2016г.

Информация за извършено окончателно плащане по договор за обществена поръчка
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Димитровград за обект: Рехабилитация на общински път І – V от километър 275+372 м. до км. 278+720 м.”. договор досие
Галя Делчева / 27.12.2016 08:49

Информация за извършено окончателно плащане по договор с Райфайзенбанк (България) ЕАД N Дог-ФС-343/20.05.2013г. за предоставяне на Община Димитровград банков кредит в размер до 480 000 лв. за финансиране на обект: Рехабилитация на общински път І – V от километър 275+372 м. до км. 278+720 м.”("Проект"), за периода 01.12.2016 г. - 31.12.2016 г.

 

Дата на плащане: 27.12.2016 г.

Основание за плащане:падеж 25.12.2016 г.

Размер на извършено плащане (лихвено плащане за периода): 39.52 лв.

Платени такси, комисионни и др. за периода: 0.00 лв

1234567Намерени са 61 записа