Община Димитровград - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Становище по осъществен предварителен контрол от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
Договаряне без предварително обявление: „Осъществяване на авторски надзор при реализация на обект: Строителни и монтажни работи на сграда общинска собственост - „Исторически музей - Димитровград и Градска библиотека „Пеньо Пенев“, гр. Димитровград по проект: „Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния европейски контекст чрез достъпност на Комплекс-Музей - Библиотека и превръщането му в културен център.” досие
Стефка Римпопова / 15.10.2015 15:02

Становище по осъществен предварителен контрол от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП

Становище по осъществен предварителен контрол от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
Договаряне без предварително обявление: Допълнителни строителни работи на обект: Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО в Община Димитровград. досие
Стефка Римпопова / 30.09.2015 14:50

Становище по осъществен предварителен контрол от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП.

Електронни документи:

Stanovishte_AOP_PK.doc [98,50 KБ | DOC]
Становище по осъществен предварителен контрол от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
Договаряне без предварително обявление: „Доставка на природен газ за нуждите на община Димитровград.” с 12 обособени позиции. досие
Стефка Римпопова / 24.09.2015 10:38

Становище по осъществен предварителен контрол от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП

Електронни документи:

Stanoviste PK Obshtina_Dimitrovgrad gaz.doc [83,00 KБ | DOC]
Становище по осъществен предварителен контрол от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
Договаряне без предварително обявление: Рехабилитация и основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Димитровград досие
Стефка Римпопова / 13.08.2015 12:15

Становище по осъществен предварителен контрол от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП

Намерени са 4 записа