Община Димитровград - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Договор за обществена поръчка (и приложения) по ОП 1
Договаряне без предварително обявление: „Доставка на природен газ за нуждите на община Димитровград.” с 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на природен газ за Спортна зала МЛАДОСТ с адрес: гр.Димитровград бул. ,,Стефан Стамболов № 1. Обособена позиция № 2 - Доставка на природен газ за Зала по борба ,,Еню Вълчев” с адрес гр.Димитровград ул. „Ивайло ” № 3. договор досие
Пенка Грозева / 12.04.2018 13:02

Договор за обществена поръчка (и приложения) по ОП 1

Договор за обществена поръчка (и приложения) по ОП 2
Договаряне без предварително обявление: „Доставка на природен газ за нуждите на община Димитровград.” с 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на природен газ за Спортна зала МЛАДОСТ с адрес: гр.Димитровград бул. ,,Стефан Стамболов № 1. Обособена позиция № 2 - Доставка на природен газ за Зала по борба ,,Еню Вълчев” с адрес гр.Димитровград ул. „Ивайло ” № 3. договор досие
Пенка Грозева / 12.04.2018 13:02

Договор за обществена поръчка (и приложения) по ОП 2

Обявление за възложена поръчка по ОП 1 и ОП 2
Договаряне без предварително обявление: „Доставка на природен газ за нуждите на община Димитровград.” с 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на природен газ за Спортна зала МЛАДОСТ с адрес: гр.Димитровград бул. ,,Стефан Стамболов № 1. Обособена позиция № 2 - Доставка на природен газ за Зала по борба ,,Еню Вълчев” с адрес гр.Димитровград ул. „Ивайло ” № 3. досие
Пенка Грозева / 12.04.2018 13:01

Обявление за възложена поръчка по ОП 1 и ОП 2

Обявление за възложена (невъзложена) поръчка
Договаряне без предварително обявление: „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2017/2018 година”, с 3 обособени позиции досие
Пенка Грозева / 11.04.2018 16:16

Обявление за възложена (невъзложена) поръчка

Решение за прекратяване на процедура
Договаряне без предварително обявление: „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2017/2018 година”, с 3 обособени позиции досие
Пенка Грозева / 30.03.2018 15:20

Решение за прекратяване на процедура

Договор за обществена поръчка (и приложения)
Открита процедура: „Разработване на програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград“ по Процедура BG16M1OP002-5.002: Разработване/актуализация на общинските програми за качество на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ договор досие
Пенка Грозева / 16.03.2018 12:46
Обявление за възложена поръчка
Открита процедура: „Разработване на програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград“ по Процедура BG16M1OP002-5.002: Разработване/актуализация на общинските програми за качество на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ договор досие
Пенка Грозева / 16.03.2018 12:45

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Покана 2
Открита процедура: Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на сгради на територията на град Димитровград, обновявани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. досие
Пенка Грозева / 14.03.2018 15:47

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Покана 2

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Публично състезание: Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Димитровград на Многожилищен фамилен блок, намиращ се бул. „Стефан Стамболов” № 3, гр. Димитровград договор досие
Пенка Грозева / 14.03.2018 15:43

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Решение за определяне на изпълнител
Договаряне без предварително обявление: „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2017/2018 година”, с 3 обособени позиции досие
Пенка Грозева / 02.03.2018 13:27

Решение за определяне на изпълнител

12345678910...>>Намерени са 846 записа