Община Димитровград - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Решение за прекратяване на процедура
Публично състезание: „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2018/2019 година”, с 16 обособени позиции. досие
Деница Делчева / 21.03.2019 15:37

Решение за прекратяване на процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Публично състезание: Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника с 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград.” Обособени позиция № 2 - Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника по проект "Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY. договор досие
Пенка Грозева / 15.03.2019 16:04

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Документация за обществена поръчка
Открита процедура: „Поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване на територията на община Димитровград” досие
Пенка Грозева / 05.03.2019 13:10

Документация за обществена поръчка:

Чрез настоящата публикация се предоставя пълен достъп до:

1. Документация за обществена поръчка с предмет: „Поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване на територията на община Димитровград”

Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка
Открита процедура: „Поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване на територията на община Димитровград” досие
Пенка Грозева / 05.03.2019 13:09

„Поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване на територията на община Димитровград”
Процедурата е открита с Решение № ОК-10-18/28.02.2019 г. на Kмета на Община Димитровград
Подаване на оферти - до 04.04.2019 г. 17:00 часа
Място и дата на отваряне на офертите: Административна сграда на Община Димитровград - град Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15, Заседателна зала - 2-ри етаж., на 05.04.2019 г. от 10:30 часа.

Чрез настоящата публикация се предоставя пълен достъп до:
1. Решението за откриване на процедура;
2. Обявлението за обществена поръчка;

Решение за определяне на изпълнител
Открита процедура: Доставка на мобилна система за медицинска помощ по Проект “Интелигентна медицина” (SMART_MED). досие
Пенка Грозева / 28.02.2019 13:08

Решение за определяне на изпълнител

Протоколи и доклад от работата на комисията
Открита процедура: Доставка на мобилна система за медицинска помощ по Проект “Интелигентна медицина” (SMART_MED). досие
Пенка Грозева / 28.02.2019 13:08
Документация за обществена поръчка
Открита процедура: „Доставка на хранителни продукти за детските и социалните заведения на територията на Община Димитровград по 2 обособени позиции” Обособена позиция №1: „Доставка на хранителни продукти за детските заведения на територията на Община Димитровград”; Обособена позиция №2: „Доставка на хранителни продукти за социалните заведения на територията на Община Димитровград”. досие
Пенка Грозева / 26.02.2019 11:18

Документация за обществена поръчка:

Чрез настоящата публикация се предоставя пълен достъп до:

1. Документация за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за детските и социалните заведения на територията на Община Димитровград по 2 обособени позиции”
Обособена позиция №1: „Доставка на хранителни продукти за детските заведения на територията на Община Димитровград”;
Обособена позиция №2: „Доставка на хранителни продукти за социалните заведения на територията на Община Димитровград”.

Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка
Открита процедура: „Доставка на хранителни продукти за детските и социалните заведения на територията на Община Димитровград по 2 обособени позиции” Обособена позиция №1: „Доставка на хранителни продукти за детските заведения на територията на Община Димитровград”; Обособена позиция №2: „Доставка на хранителни продукти за социалните заведения на територията на Община Димитровград”. досие
Пенка Грозева / 25.02.2019 12:24

Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка с предмет:

„Доставка на хранителни продукти за детските и социалните заведения на територията на Община Димитровград по 2 обособени позиции”
Обособена позиция №1: „Доставка на хранителни продукти за детските заведения на територията на Община Димитровград”;
Обособена позиция №2: „Доставка на хранителни продукти за социалните заведения на територията на Община Димитровград”.

Процедурата е открита с Решение № ОК-10-14/21.02.2019 г. на Kмета на Община Димитровград
Подаване на оферти - до 28.03.2019 г. 17:00 часа
Място и дата на отваряне на офертите: Административна сграда на Община Димитровград - град Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15, Заседателна зала - 2-ри етаж., на 29.03.2019 г. от 10:30 часа.

Чрез настоящата публикация се предоставя пълен достъп до:
1. Решението за откриване на процедура;
2. Обявлението за обществена поръчка;

обявление за възложена поръчка
Публично състезание: „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2018/2019 година”, с 16 обособени позиции. досие
Пенка Грозева / 19.02.2019 12:55

Обявление за възложена поръчка (невъзлагане по ОП 5)

Документация за обществена поръчка
Публично състезание: Доставка и монтаж на оборудване със съпътстващ софтуер и консумативи за работа на оборудването по проект „Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY досие
Пенка Грозева / 18.02.2019 16:51

Документация за обществена поръчка:

Чрез настоящата публикация се предоставя пълен достъп до:

1. Документация за обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на оборудване със съпътстващ софтуер и консумативи за работа на оборудването по проект „Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY.

12345678910...>>Намерени са 696 записа