Община Димитровград - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 2
Договаряне без предварително обявление: „Доставка на природен газ за нуждите на община Димитровград.” с 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на природен газ за Спортна зала МЛАДОСТ с адрес: гр.Димитровград бул. ,,Стефан Стамболов № 1. Обособена позиция № 2 - Доставка на природен газ за Зала по борба ,,Еню Вълчев” с адрес гр.Димитровград ул. „Ивайло ” № 3. договор досие
Пенка Грозева / 21.06.2018 15:59

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 2

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 1
Договаряне без предварително обявление: „Доставка на природен газ за нуждите на община Димитровград.” с 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на природен газ за Спортна зала МЛАДОСТ с адрес: гр.Димитровград бул. ,,Стефан Стамболов № 1. Обособена позиция № 2 - Доставка на природен газ за Зала по борба ,,Еню Вълчев” с адрес гр.Димитровград ул. „Ивайло ” № 3. договор досие
Пенка Грозева / 21.06.2018 15:58

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 1

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 15
Публично състезание: Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2017/2018 година”, с 16 обособени позиции договор досие
Пенка Грозева / 20.06.2018 15:12

Ообявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 15

обявление за приключване на договор по ОП 3
Публично състезание: Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2017/2018 година”, с 16 обособени позиции договор досие
Пенка Грозева / 20.06.2018 15:11

Ообявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 3

обявление за приключване на договор по ОП 1
Публично състезание: Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2017/2018 година”, с 16 обособени позиции договор досие
Пенка Грозева / 20.06.2018 15:10

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 1

Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка
Публично състезание: Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника с 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград.” Обособени позиция № 2 - Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника по проект "Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY. досие
Стефка Римпопова / 20.06.2018 15:08

Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка с предмет:
Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника с 2 обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград.”
Обособени позиция № 2 - Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника по проект "Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY.

Процедурата е открита с Решение № ОК-10-23/20.06.2018 г. на Kмета на Община Димитровград
Подаване на оферти - до 11.07.2018 г. 17:00 часа
Място и дата на отваряне на офертите: Административна сграда на Община Димитровград - град Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15, Заседателна зала - 2-ри етаж., на 12.07.2018 г. от 10:30 часа.

Чрез настоящата публикация се предоставя пълен достъп до:
1. Решението за откриване на процедура;
2. Обявлението за обществена поръчка;

Документация за обществена поръчка
Публично състезание: Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника с 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград.” Обособени позиция № 2 - Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника по проект "Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY. досие
Стефка Римпопова / 20.06.2018 15:08

Документация за обществена поръчка:

Чрез настоящата публикация се предоставя пълен достъп до:
1. Документация за обществена поръчка с предмет: Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника с 2 обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград.”
Обособени позиция № 2 - Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника по проект "Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY.

Електронни документи:

Dokumentacia KM.rar [367,83 KБ | RAR]
Протокол № 1 по чл.54, ал. 7 от ППЗОП
Публично състезание: Изграждане на техническа инфраструктура, Община Димитровград, с 2 обособени позиции. Обособена позиция № 1: Изграждане на техническа инфраструктура на бул."Г.С.Раковски" от о.т.1421 до о.т.847, Община Димитровград. Обособена позиция № 2: Реконструкция на второстепенна улица от о.т.1186 до о.т.1461 и обособяване на паркинг от улицата о.т.1186-1184 по КК на гр.Димитровград. досие
Стефка Римпопова / 14.06.2018 13:12

Протокол № 1 по чл.54, ал. 7 от ППЗОП

Електронни документи:

Протокол 1.pdf [6,73 МБ | PDF]
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Открита процедура: Ремонт и реконструкция на пешеходна зона в централна градска част (бул. „България”) – І ви етап, гр. Димитровград, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 : „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Инвестиционен приоритет 3: „Градска среда”, Процедура: BG16RFOP001-1.032 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Димитровград. договор досие
Пенка Грозева / 23.05.2018 16:49

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Поправка обявление за изменения или за допълнителна информация
Договаряне без предварително обявление: „Доставка на природен газ за нуждите на община Димитровград.” с 12 обособени позиции. договор досие
Пенка Грозева / 23.05.2018 15:05

Поправка обявление за изменение

12345678910...>>Намерени са 874 записа