Община Димитровград - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Договор
Публично състезание: Предоставяне на услуги от медицински персонал в оборудвана медицинска станция на територията на община Димитровград. досие
Пенка Грозева / 08.04.2020 15:13
обявление за възложена поръчка
Публично състезание: Предоставяне на услуги от медицински персонал в оборудвана медицинска станция на територията на община Димитровград. договор досие
Пенка Грозева / 08.04.2020 15:12

Обявление за възложена поръчка

Документация за обществена поръчка
Открита процедура: „Доставка на строителни материали и готови бетонови изделия за нуждите на Община Димитровград.” с 5 обособени позиции: Обособена позиция № 1. „Инертни материали” Обособена позиция № 2. „Цимент” Обособена позиция № 3. „Асфалтобетон” Обособена позиция № 4. „Готови бетонови изделия – павета” Обособена позиция № 5. „Готови бетонови изделия – плочки и бордюри” досие
Стефка Римпопова / 25.03.2020 10:20

Документация за обществена поръчка:

Чрез настоящата публикация се предоставя пълен достъп до:

Документация за обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали и готови бетонови изделия за нуждите на Община Димитровград.” с 5 обособени позиции.

Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка
Открита процедура: „Доставка на строителни материали и готови бетонови изделия за нуждите на Община Димитровград.” с 5 обособени позиции: Обособена позиция № 1. „Инертни материали” Обособена позиция № 2. „Цимент” Обособена позиция № 3. „Асфалтобетон” Обособена позиция № 4. „Готови бетонови изделия – павета” Обособена позиция № 5. „Готови бетонови изделия – плочки и бордюри” досие
Стефка Римпопова / 23.03.2020 10:19

Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка с предмет:

„Доставка на строителни материали и готови бетонови изделия за нуждите на Община Димитровград.”
с 5 обособени позиции:
Обособена позиция № 1. „Инертни материали”
Обособена позиция № 2. „Цимент”
Обособена позиция № 3. „Асфалтобетон”
Обособена позиция № 4. „Готови бетонови изделия – павета”
Обособена позиция № 5. „Готови бетонови изделия – плочки и бордюри”

Процедурата е открита с Решение № ОК-10-22/20.03.2020 г. на Kмета на Община Димитровград
Подаване на оферти - до 27.04.2020 г. 17:00 часа
Място и дата на отваряне на офертите: Административна сграда на Община Димитровград - град Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15, Заседателна зала - 2-ри етаж., на 28.04.2020 г. от 10:30 часа.

Разяснение
Публично състезание: „Изпълнение на СМР на обект: „Преустройство на бивше общежитие на химически техникум „Проф. д-р Асен Златаров” в Център за временно настаняване находящ се в УПИ I, кв. 129 по плана на гр. Димитровград Община Димитровград” досие
Деница Делчева / 19.03.2020 09:28
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Договаряне без предварително обявление: „Доставка на горива (Автомобилен бензин А95, Дизелово моторно гориво и Газ пропан бутан) за нуждите на автопарка на община Димитровград.” договор досие
Пенка Грозева / 18.03.2020 14:29

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Борсов договор
Договаряне без предварително обявление: „Доставка на горива (Автомобилен бензин А95, Дизелово моторно гориво и Газ пропан бутан) за нуждите на автопарка на община Димитровград.” досие
Пенка Грозева / 06.03.2020 11:22
обявление за възложена поръчка
Договаряне без предварително обявление: „Доставка на горива (Автомобилен бензин А95, Дизелово моторно гориво и Газ пропан бутан) за нуждите на автопарка на община Димитровград.” досие
Пенка Грозева / 06.03.2020 11:19

обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП5
Открита процедура: „Доставка на строителни материали и готови бетонови изделия за нуждите на Община Димитровград.” с 5 обособени позиции: Обособена позиция № 1. „Инертни материали” Обособена позиция № 2. „Цимент” Обособена позиция № 3. „Асфалтобетон” Обособена позиция № 4. „Готови бетонови изделия – павета” Обособена позиция № 5. „Готови бетонови изделия – плочки и бордюри” договор досие
Пенка Грозева / 05.03.2020 15:22

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП5

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП4
Открита процедура: „Доставка на строителни материали и готови бетонови изделия за нуждите на Община Димитровград.” с 5 обособени позиции: Обособена позиция № 1. „Инертни материали” Обособена позиция № 2. „Цимент” Обособена позиция № 3. „Асфалтобетон” Обособена позиция № 4. „Готови бетонови изделия – павета” Обособена позиция № 5. „Готови бетонови изделия – плочки и бордюри” договор досие
Пенка Грозева / 05.03.2020 15:21

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП4

12345678910...>>Намерени са 452 записа