Община Димитровград - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Обявление за възложена поръчка
Публично състезание: Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника с 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград.” Обособени позиция № 2 - Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника по проект "Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY. досие
Пенка Грозева / 18.10.2018 16:46

Обявление за възложена поръчка

Договор за обществена поръчка (и приложения) по ОП 2
Публично състезание: Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника с 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград.” Обособени позиция № 2 - Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника по проект "Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY. договор досие
Пенка Грозева / 18.10.2018 16:46
Договор за обществена поръчка (и приложения) по ОП 1
Публично състезание: Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника с 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград.” Обособени позиция № 2 - Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника по проект "Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY. договор досие
Пенка Грозева / 18.10.2018 16:46
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 3
Публично състезание: Изготвяне на оценка за съответствие на работните проекти и упражняване на строителен надзор върху СМР по проект: Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в Община Димитровград, с 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изготвяне на оценка за съответствие на работните проекти и упражняване на строителен надзор върху СМР за обекти - ОУ „Алеко Константинов”, ПМГ и „Иван Вазов”, гр. Димитровград; Обособена позиция № 2: Изготвяне на оценка за съответствие на работните проекти и упражняване на строителен надзор върху СМР за обекти - ЕГ „Д-р Иван Богоров”, СОУ „Васил Левски”, гр. Димитровград; Обособена позиция № 3: Изготвяне на оценка за съответствие на работните проекти и упражняване на строителен надзор върху СМР за обекти - СОУ „Любен Каравелов”, ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград. договор досие
Пенка Грозева / 11.10.2018 15:32

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 3

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 2
Публично състезание: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор по проект "Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в Община Димитровград.”, с 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обекти: Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в Община Димитровград -ОУ „Алеко Константинов”, ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград; Обособена позиция № 2: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обекти: Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в Община Димитровград - Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров”, СОУ „Васил Левски”, гр. Димитровград; Обособена позиция № 3: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обекти: Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в Община Димитровград - СОУ „Любен Каравелов”, ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград. договор досие
Пенка Грозева / 11.10.2018 15:30

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 2

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП4
Публично състезание: Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2017/2018 година”, с 16 обособени позиции договор досие
Пенка Грозева / 04.10.2018 15:56

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 4

Разяснения
Публично състезание: “Подмяна на осветителни тела, табла за управление и въвеждане на мониторингова система за следене и управление на Уличното осветление, гр. Димитровград с цел подобряване на енергийната ефективност” досие
Пенка Грозева / 03.10.2018 15:05

Разяснения по условията на процедура с предмет: “Подмяна на осветителни тела, табла за управление и въвеждане на мониторингова система за следене и управление на Уличното осветление, гр. Димитровград с цел подобряване на енергийната ефективност”.

Електронни документи:

разяснения.pdf [237,99 KБ | PDF]
Документация за обществена поръчка
Публично състезание: „Изготвяне на технически и лабораторни анализи и разработване на план за полагане и работа на телеметрични станции по проект „Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY” досие
Деница Делчева / 27.09.2018 14:28

Чрез настоящата публикация се предоставя пълен достъп до:

1. Документация за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически и лабораторни анализи и разработване на план за полагане и работа на телеметрични станции по проект „Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY”.

Електронни документи:

dokumentacia.zip [11,85 МБ | ZIP]
Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка
Публично състезание: „Изготвяне на технически и лабораторни анализи и разработване на план за полагане и работа на телеметрични станции по проект „Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY” досие
Деница Делчева / 27.09.2018 14:28

Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка с предмет:

„Изготвяне на технически и лабораторни анализи и разработване на план за полагане и работа на телеметрични станции по проект „Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY”.

Процедурата е открита с Решение № ОК-10-42/27.09.2018 г. на Kмета на Община Димитровград.
Подаване на оферти - до 18.10.2018 г. 17:00 часа
Място и дата на отваряне на офертите: Административна сграда на Община Димитровград - град Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15, Заседателна зала - 2-ри етаж., на 19.10.2018 г. от 10:30 часа.

Чрез настоящата публикация се предоставя пълен достъп до:
1. Решението за откриване на процедура;
2. Обявлението за обществена поръчка;

 

Поправка обявление за изменения или за допълнителна информация
Публично състезание: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор по проект "Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в Община Димитровград.”, с 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обекти: Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в Община Димитровград -ОУ „Алеко Константинов”, ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград; Обособена позиция № 2: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обекти: Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в Община Димитровград - Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров”, СОУ „Васил Левски”, гр. Димитровград; Обособена позиция № 3: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обекти: Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в Община Димитровград - СОУ „Любен Каравелов”, ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград. досие
Пенка Грозева / 26.09.2018 16:47

Поправка обявление за изменения или за допълнителна информация

12345678910...>>Намерени са 838 записа