Община Димитровград - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка
Открита процедура: Доставка на мобилна система за медицинска помощ по Проект “Интелигентна медицина” (SMART_MED). досие
Пенка Грозева / 20.08.2018 11:22

Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка с предмет:

Доставка на мобилна система за медицинска помощ по Проект “Интелигентна медицина” (SMART_MED).

Процедурата е открита с Решение № ОК-10-34/17.082018 г. на Kмета на Община Димитровград
Подаване на оферти - до 21.09.2018 г. 17:00 часа
Място и дата на отваряне на офертите: Административна сграда на Община Димитровград - град Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15, Заседателна зала - 2-ри етаж., на 25.09.2018 г. от 10:30 часа.

Чрез настоящата публикация се предоставя пълен достъп до:
1. Решението за откриване на процедура;
2. Обявлението за обществена поръчка;

 

Договор за обществена поръчка (и приложения) по ОП 1
Публично състезание: Изграждане на техническа инфраструктура, Община Димитровград, с 2 обособени позиции. Обособена позиция № 1: Изграждане на техническа инфраструктура на бул."Г.С.Раковски" от о.т.1421 до о.т.847, Община Димитровград. Обособена позиция № 2: Реконструкция на второстепенна улица от о.т.1186 до о.т.1461 и обособяване на паркинг от улицата о.т.1186-1184 по КК на гр.Димитровград. договор досие
Пенка Грозева / 15.08.2018 11:02

Договор за обществена поръчка (и приложения) по ОП 1

Договор за обществена поръчка (и приложения) по ОП 2
Публично състезание: Изграждане на техническа инфраструктура, Община Димитровград, с 2 обособени позиции. Обособена позиция № 1: Изграждане на техническа инфраструктура на бул."Г.С.Раковски" от о.т.1421 до о.т.847, Община Димитровград. Обособена позиция № 2: Реконструкция на второстепенна улица от о.т.1186 до о.т.1461 и обособяване на паркинг от улицата о.т.1186-1184 по КК на гр.Димитровград. договор досие
Пенка Грозева / 15.08.2018 11:02

Договор за обществена поръчка (и приложения) по ОП 2

Обявление за възложена поръчка
Публично състезание: Изграждане на техническа инфраструктура, Община Димитровград, с 2 обособени позиции. Обособена позиция № 1: Изграждане на техническа инфраструктура на бул."Г.С.Раковски" от о.т.1421 до о.т.847, Община Димитровград. Обособена позиция № 2: Реконструкция на второстепенна улица от о.т.1186 до о.т.1461 и обособяване на паркинг от улицата о.т.1186-1184 по КК на гр.Димитровград. досие
Пенка Грозева / 15.08.2018 11:01

Обявление за възложена поръчка по ОП 1 и ОП 2

съобщение за отваряне на ценовите предложения
Публично състезание: Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника с 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград.” Обособени позиция № 2 - Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери и копирна техника по проект "Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY. досие
Пенка Грозева / 14.08.2018 13:11

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Електронни документи:

съобщение_цена.pdf [118,63 KБ | PDF]
Решение за прекратяване на процедура
Публично състезание: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Рехабилитация на улици на територията на гр. Димитровград. досие
Деница Делчева / 09.08.2018 10:29

Решение за прекратяване на процедура с предмет:
Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Рехабилитация на улици на територията на гр. Димитровград.

Разяснения
Публично състезание: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Рехабилитация на улици на територията на гр. Димитровград. досие
Пенка Грозева / 07.08.2018 10:41

Разяснения по условията на обществената поръчка

Електронни документи:

разяснения.pdf [139,35 KБ | PDF]
Документация за обществена поръчка
Публично състезание: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Рехабилитация на улици на територията на гр. Димитровград. досие
Пенка Грозева / 26.07.2018 14:32

Документация за обществена поръчка:

Чрез настоящата публикация се предоставя пълен достъп до:
1. Документация за обществена поръчка с предмет: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Рехабилитация на улици на територията на гр. Димитровград.

Електронни документи:

Dokumentacia inj.ulici.zip [2,38 МБ | ZIP]
Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка
Публично състезание: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Рехабилитация на улици на територията на гр. Димитровград. досие
Пенка Грозева / 26.07.2018 14:30

Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка с предмет:
Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Рехабилитация на улици на територията на гр. Димитровград.

Процедурата е открита с Решение № ОК-10-32/26.07.2018 г. на Kмета на Община Димитровград
Подаване на оферти - до 23.08.2018 г. 17:00 часа
Място и дата на отваряне на офертите: Административна сграда на Община Димитровград - град Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15, Заседателна зала - 2-ри етаж., на 24.08.2018 г. от 10:30 часа.

Чрез настоящата публикация се предоставя пълен достъп до:
1. Решението за откриване на процедура;
2. Обявлението за обществена поръчка;

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 11
Публично състезание: Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2017/2018 година”, с 16 обособени позиции договор досие
Пенка Грозева / 26.07.2018 11:42

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 11

12345678910...>>Намерени са 854 записа