Община Димитровград - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП1
Открита процедура: Доставка и монтаж на обзавеждане, специализирано оборудване и инвентар по проект: Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в Община Димитровград, с 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на обзавеждане, специализирано оборудване и инвентар за обекти - ОУ „Алеко Константинов”, ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград; Обособена позиция № 2: Доставка и монтаж на обзавеждане, специализирано оборудване и инвентар за обекти - ЕГ „Д-р Иван Богоров”, СОУ „Васил Левски”, гр. Димитровград; Обособена позиция № 3: Доставка и монтаж на обзавеждане, специализирано оборудване и инвентар за обекти - СОУ „Любен Каравелов”, ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград. договор досие
Пенка Грозева / 11.12.2018 16:24

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП1

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 1
Публично състезание: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор по проект "Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в Община Димитровград.”, с 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обекти: Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в Община Димитровград -ОУ „Алеко Константинов”, ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград; Обособена позиция № 2: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обекти: Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в Община Димитровград - Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров”, СОУ „Васил Левски”, гр. Димитровград; Обособена позиция № 3: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обекти: Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в Община Димитровград - СОУ „Любен Каравелов”, ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград. договор досие
Пенка Грозева / 07.12.2018 14:59

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 1

Решение за откриване на процедура договаряне без предварително обявление, Покана и Документация за обществена поръчка
Договаряне без предварително обявление: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 3 обособени позиции” досие
Пенка Грозева / 07.12.2018 14:46

Решение за откриване на процедура договаряне без предварително  обявление, Покана и Документация за обществена поръчка с предмет:

„Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 3 обособени позиции”.

Процедурата е открита с Решение № ОК-10-56/07.12.2018 г. на Kмета на Община Димитровград
Подаване на оферти - до 17.12.2018 г. 13:00 часа
Място и дата на отваряне на офертите: Административна сграда на Община Димитровград - град Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15, Заседателна зала - 2-ри етаж., на 17.12.2018 г. от 13:30 часа.

Чрез настоящата публикация се предоставя пълен достъп до:
1. Решението за откриване на процедура;
2. Покана;
3. Документация за обществена поръчка

Решение за определяне на изпълнител
Публично състезание: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Рехабилитация на улици на територията на гр. Димитровград.(НОВА) досие
Пенка Грозева / 03.12.2018 11:36

Решение за определяне на изпълнител

Утвърден протокол и протоколи на комисията
Публично състезание: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Рехабилитация на улици на територията на гр. Димитровград.(НОВА) досие
Пенка Грозева / 03.12.2018 11:36

Утвърден протокол и протоколи на комисията

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 5 (Покана 1)
Открита процедура: Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на сгради на територията на град Димитровград, обновявани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. досие
Пенка Грозева / 03.12.2018 11:26

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 5 (Покана 1)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 3 (Покана 1)
Открита процедура: Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на сгради на територията на град Димитровград, обновявани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. досие
Пенка Грозева / 03.12.2018 11:26

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 3 (Покана 1)

Решение за откриване на процедура, обявление за обществена поръчка и документация за участие за обществена поръчка
Публично състезание: „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2018/2019 година”, с 16 обособени позиции. досие
Пенка Грозева / 29.11.2018 16:25

Решение за откриване на процедура, обявление за обществена поръчка и документация за участие за обществена поръчка с предмет:
„Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2018/2019 година”, с 16 обособени позиции.
Процедурата е открита с Решение № ОК-10-54/29.11.2018 г. на Kмета на Община Димитровград
Подаване на оферти - до 20.12.2018 г. 17:00 часа
Място и дата на отваряне на офертите: Административна сграда на Община Димитровград - град Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15, Заседателна зала - 2-ри етаж., на 21.12.2018 г. от 11:00 часа.

Чрез настоящата публикация се предоставя пълен достъп до:
1. Решението за откриване на процедура;
2. Обявлението за обществена поръчка;
3. Документация за обществена поръчка с предмет: „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2018/2019 година”, с 16 обособени позиции.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 2
Публично състезание: Изграждане на техническа инфраструктура, Община Димитровград, с 2 обособени позиции. Обособена позиция № 1: Изграждане на техническа инфраструктура на бул."Г.С.Раковски" от о.т.1421 до о.т.847, Община Димитровград. Обособена позиция № 2: Реконструкция на второстепенна улица от о.т.1186 до о.т.1461 и обособяване на паркинг от улицата о.т.1186-1184 по КК на гр.Димитровград. договор досие
Пенка Грозева / 29.11.2018 15:58

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 2

Решение за определяне на изпълнител
Открита процедура: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 4 обособени позиции” Обособена позиция №1: „Обществен превоз на пътници по автобусна линия №2, автобусна линия Димитровград – Меричлери, автобусна линия Димитровград – Великан – Меричлери – Длъгнево, автобусна линия Димитровград - Длъгнево – Меричлери, автобусна линия Димитровград - Радиево – Голямо Асеново - Малко Асеново, автобусна линия Димитровград - Брод - Злато поле – Долно Белево – Райново, автобусна линия Димитровград – Хасково, автобусна линия Хасково – Крепост, автобусна линия Димитровград – Чирпан”; Обособена позиция №2: „Обществен превоз на пътници по автобусна линия №3, автобусна линия Димитровград - Радиево - Бряст - Здравец – Странско, автобусна линия Димитровград - Черногорово – Воден, автобусна линия Димитровград – Крум - Ябълково - Сталево – Скобелево, автобусна линия Димитровград – Крум - Ябълково - Сталево – Скобелево, автобусна линия Димитровград - Добрич – Горски Извор – Ябълково, автобусна линия Димитровград – Хасково, автобусна линия Димитровград – Радиево – Бряст – Здравец – Странско - Стара Загора”; Обособена позиция №3: „Обществен превоз на пътници по автобусна линия № 7, автобусна линия Димитровград – Добрич – Каснаково - Горски Извор, автобусна линия Димитровград - Добрич – Горски Извор – Светлина, автобусна линия Димитровград - Добрич – Горски извор - Върбица – Бодрово, автобусна линия Димитровград – Хасково, автобусна линия Димитровград – Добрич – Горски Извор – Светлина - Сусам – Минерални бани”; Обособена позиция №4: „Обществен превоз на пътници по автобусна линия Димитровград – София” досие
Пенка Грозева / 21.11.2018 14:00

Решение за определяне на изпълнител

Електронни документи:

решение_изпълнител.pdf [158,90 KБ | PDF]
12345678910...>>Намерени са 821 записа