Община Димитровград - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Съобщение за отваряне на ценови предложения
Публично състезание: „Строително монтажни работи по изграждане на I-ви етап на Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с деменция, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“ досие
Деница Делчева / 25.06.2019 15:43

Съобщение за отваряне на ценови предложения

обявление за възложена поръчка
Публично състезание: Доставка и монтаж на оборудване със съпътстващ софтуер и консумативи за работа на оборудването по проект „Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY договор досие
Пенка Грозева / 24.06.2019 16:25

обявление за възложена поръчка

договор за обществена поръчка и приложения
Публично състезание: Доставка и монтаж на оборудване със съпътстващ софтуер и консумативи за работа на оборудването по проект „Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY договор досие
Пенка Грозева / 24.06.2019 16:24
обявление за възложена поръчка
Открита процедура: „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в град Меричлери, 25 села в община Димитровград, кварталите „Марийно”, „Вулкан”, „Черноконево”, „Изток”, „Габера”, търговски и индустриални зони по общинската и републиканска пътна мрежа на територията на община Димитровград, зимно поддържане и снегопочистване в кварталите „Марийно”, „Вулкан”, „Черноконево”, „Изток”, „Габера” на град Димитровград, почистване на замърсени с неопасни отпадъци терени, ликвидиране на микросметища, почистване корита на дерета и реки на територията на община Димитровград” договор досие
Пенка Грозева / 24.06.2019 10:52

Обявление за възложена поръчка 

договор за обществена поръчка и приложения
Открита процедура: „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в град Меричлери, 25 села в община Димитровград, кварталите „Марийно”, „Вулкан”, „Черноконево”, „Изток”, „Габера”, търговски и индустриални зони по общинската и републиканска пътна мрежа на територията на община Димитровград, зимно поддържане и снегопочистване в кварталите „Марийно”, „Вулкан”, „Черноконево”, „Изток”, „Габера” на град Димитровград, почистване на замърсени с неопасни отпадъци терени, ликвидиране на микросметища, почистване корита на дерета и реки на територията на община Димитровград” договор досие
Пенка Грозева / 24.06.2019 10:51
Утвърден протокол и протоколи на комисията
Публично състезание: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Допълнително водоснабдяване на с. Крепост и промишлена зона в местността „Кара дере”, Община Димитровград. досие
Деница Делчева / 13.06.2019 15:21
Решение за определяне на изпълнител
Публично състезание: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Допълнително водоснабдяване на с. Крепост и промишлена зона в местността „Кара дере”, Община Димитровград. досие
Деница Делчева / 13.06.2019 15:21

Решение за определяне на изпълнител

Обявление за възложена поръчка (прекратяване )
Публично състезание: “Подмяна на осветителни тела, табла за управление и въвеждане на мониторингова система за следене и управление на Уличното осветление, гр. Димитровград с цел подобряване на енергийната ефективност” досие
Деница Делчева / 13.06.2019 12:02

Обявление за възложена поръчка (прекратяване )

Утвърден доклад и протоколи на комисията
Открита процедура: „Поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване на територията на община Димитровград” досие
Стефка Римпопова / 12.06.2019 14:45
Решение за определяне на изпълнител
Открита процедура: „Поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване на територията на община Димитровград” досие
Стефка Римпопова / 12.06.2019 14:45

Решение за определяне на изпълнител

12345678910...>>Намерени са 604 записа