Община Димитровград - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Информация за приключване на договор – ОП № 2 (Покана № 1)
Открита процедура: Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Димитровград досие
Пенка Грозева / 10.08.2016 11:21

Информация за приключване на договор

Номер на договора, даден от възложителя: Дог-ИД-38/22.01.2016 г.
Предмет на договора: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Димитровград по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на обект: сграда с административен адрес: гр.Димитровград, бул. "Стефан Стамболов", бл. № 8 с приблизително РЗП 8000 кв.м. - Обособена позиция № 2, към Покана рег.индекс ПНО-12-732/17.12.2015 г. за представяне на оферти по рамково съгласно Технически задание и Техническа спецификация на Възложителя и при условията и сроковете, посочени в този договор.
Наименование на изпълнителя: ДЗЗД „Пролет Димитровград 2015”
Дата на приключване на договора: 22.07.2016 г.
Основание за приключване на договора: изпълнение предмета на договора.

Намерен e 1 запис